Algemeen

De informatie zoals opgenomen op deze website is samengesteld door boekhoudkantoor A. COPPIN & PARTNERS BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8210 Zedelgem, Rembertstraat 87, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (RPR Brugge) onder het nummer 0428.555.007.

A. COPPIN & PARTNERS BVBA is ingeschreven bij de het BIBF onder erkenningsnummer 70356221 en 200602. (hierna: “A.COPPIN & PARTNERS”)

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door A.COPPIN & PARTNERS met zorg samengesteld, doch zij kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de op de website vermelde informatie aanvaarden.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website wordt door A.COPPIN & PARTNERS uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

A.COPPIN & PARTNERS verstrekt door middel van deze website louter informatie over de het boekhoudkantoor en haar team, de diensten die worden aangeboden en recente fiscale en/of boekhoudkundige nieuwigheden en weetjes. Hoewel A.COPPIN & PARTNERS zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. A.COPPIN & PARTNERS aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

De informatie op deze website betreft geen specifiek professioneel of boekhoudkundig of rechtskundig advies. Voor specifiek advies dient u een medewerker van A.COPPIN & PARTNERS te raadplegen.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites die niet het eigendom zijn van A.COPPIN & PARTNERS zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard.

Door gebruik te maken van de website van A.COPPIN & PARTNERS aanvaardt de gebruiker onderhavige voorwaarden.

E-mailcommunicatie

De informatie uit de door A.COPPIN & PARTNERS verstuurde e-mails (en eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n), gebruik door anderen is niet toegestaan.

De informatie kan vertrouwelijk van aard zijn en onder een geheimhoudingsplicht vallen. Indien de e-mail die u van A.COPPIN & PARTNERS heeft ontvangen niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te stellen en de e-mail te vernietigen en wordt u op de hoogte gebracht dat openbaarmaking, reproductie, kopiëren, distributie of andere verspreiding of gebruik van deze e-mail verboden is.

De e-mail is geen verbintenis van A.COPPIN & PARTNERS, tenzij deze een expliciete verklaring van het tegendeel bevat.

A.COPPIN & PARTNERS kan de veiligheid en betrouwbaarheid van emailcommunicatie niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail.

Intellectuele eigendomsrechten

A.COPPIN & PARTNERS, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite of via e-mails aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logos).
Het is niet toegestaan informatie op deze te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A.COPPIN & PARTNERS of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de desbetreffende informatie wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Gegevensbescherming

A.COPPIN & PARTNERS stelt groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Als boekhoudkantoor verzamelt A.COPPIN & PARTNERS persoonlijke informatie over u, zoals, onder andere, uw persoonlijke zakelijke en financiële informatie. A.COPPIN & PARTNERS zal er alles aan doen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

A.COPPIN & PARTNERS is als boekhoudkantoor bovendien onderworpen aan diverse deontologische verplichtingen, waaronder een beroepsgeheim. De door u verstrekte gegevens zullen dan ook steeds met de grootste discretie behandeld worden.

In de eerste plaats heeft A.COPPIN & PARTNERS uw informatie nodig om de overeenkomst betreffende boekhoudkundige en fiscale diensten uit te voeren, haar verplichtingen tegenover overheden na te komen, en haar wettelijke (waaronder beroepsverboden verplichtingen zoals anti- witwaswetgeving) verplichtingen na te komen.

Conform de Belgische Privacywetgeving en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (een Europese wet die de bescherming van persoonsgegevens in de hele EU bevordert) stelt A.COPPIN & PARTNERS in dat kader enkele duurzame principes voorop en neemt zij o.a. passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en wijziging tegen te gaan. De privacyverklaring (http://acoppin.be/privacy.html) van A.COPPIN & PARTNERS verstrekt u gedetailleerde informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens, het beschrijft o.a. welke persoonsgegevens A.COPPIN & PARTNERS verwerkt over u als klant of gebruiker, waarom die persoonsgegevens worden gebruikt, hoe A.COPPIN & PARTNERS uw persoonsgegevens verwerkt, hoe ze worden gedeeld, hoelang ze worden bewaard en wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt laten gelden. De privacyverklaring van A.COPPIN & PARTNERS is er om de meeste vragen te beantwoorden. Als u verder nog vragen heeft, aarzel dan niet om een e-mail te sturen naar info@acoppin.be.

Disclaimer voor klantenportal

A.COPPIN & PARTNERS is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die het gevolg is van of samenhangt met: 1. Misbruik, onbevoegd of onjuist gebruik (door de cliënt of door derden) van het klantenportal of de inloggegevens tot het klantenportal;

Storingen, van welke aard dan ook, in het klantenportal, in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen en/of apparatuur en/of overige faciliteiten, ongeacht of deze software, verbindingen, apparatuur of faciliteiten door A.COPPIN & PARTNERS of een derde worden beheerd, of andere oorzaken waardoor cliënt geen of vertraagd gebruik kan maken van klantenportal of andere door A.COPPIN & PARTNERS aangeboden producten en diensten;

Onjuistheden in en/of het niet of vertraagd ontvangen van door A.COPPIN & PARTNERS verstrekte informatie, berekeningen (daaronder begrepen berekeningen van de belastingen, btw-aangiftes en andere fiscale berekeningen), of andere door A.COPPIN & PARTNERS aan cliënt verschafte informatie met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale diensten;

De tekortkomingen (storingen daarbij inbegrepen) van betaal- en afwikkelingsystemen en (centrale) bewaarinstellingen;

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verbandhoudend met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brugge.

Wijzigingen

A.COPPIN & PARTNERS behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.