blog.

Bewaringstermijn facturen verlengd naar 10 jaar

scroll
05 January 2023
-
auteur(s):
Anja Coppin

Bewaringstermijn facturen verlengd naar 10 jaar

In september zijn er heel wat fiscale maatregelen aangekondigd. In het wetsontwerp staan dan ook enkele belangrijke btw-wijzigingen. Deze zijn voornamelijk bedoeld om de regelgeving te harmoniseren met de inkomstenbelastingen en om bepaalde tarieven te actualiseren. 

Verlenging bewaar- en verjaringstermijn

De volgende termijnen zullen wijzigen om een gelijke behandeling tussen btw en directe belastingen te garanderen:
– Bewaartermijn voor facturen, boeken en andere stukken wordt verlengd van 7 jaar naar 10 jaar;
– De verjaringstermijn ingeval laattijdige of niet-indiening van btw-aangiften wordt verlengd van 3 jaar naar 4 jaar;
– De verjaringstermijn voor fraude wordt verlengd van 7 jaar naar 10 jaar.

De wijzigingen zijn van toepassing op de btw die opeisbaar is vanaf 1 januari 2023. De btw die opeisbaar is geworden voor 1 januari 2023 blijft dus onderworpen aan de huidige bewaar- en verjaringstermijnen.

Verlaging nalatigheids- en moratoriuminteresten

Om een einde te maken aan het veelvoud van rentevoeten van de nalatigheids- en moratoriuminteresten voor de btw, wordt er voorzien in een uniform tarief dat 4% hoger ligt dan het tarief dat van toepassing is op andere schulden beheerd door de FOD Financiën.

Concreet bedragen de nalatigheidsinteresten voortaan 8% (voor het jaar 2023). Dat is de basisrentevoet van 4%, vermeerderd met 4%. Indien de basisrentevoet stijgt naar 5%, zullen de nalatigheidsinteresten ook stijgen naar 9%.

De moratoriuminteresten (de interesten die verschuldigd zijn door de Staat aan een btw-belastingplichtige) zullen systematisch 2% lager liggen dan de nalatigheidsinteresten. Voor het jaar 2023 betekent dit dus dat de moratoriuminteresten gelijk zijn aan 6%.

De wijzigingen aan deze interesten zullen pas gelden vanaf 1 januari 2023. Bijgevolg zijn deze tarieven pas van toepassing op de btw die opeisbaar is geworden vanaf 1 januari 2023.

Dwangsommen

Belastingplichtigen die hun verplichtingen tijdens een btw-controle niet nakomen of de uitoefening van de btw-controle belemmeren, kunnen geconfronteerd worden met dwangsommen.

De mogelijkheid tot dwangsommen op te leggen treedt pas in werking op de 10de dag na de bekendmaking van de nieuwe wet in het Belgisch Staatsblad.