blog.

Een intrest voor je tegoed van jouw vennootschap

scroll
29 March 2021
-
auteur(s):
Anja Coppin

Heeft je vennootschap nood aan financiële middelen, dan kun je geld lenen aan je vennootschap en een beter rendement halen dan op je spaarboek.

De intresten die je als bestuurder of aandeelhouder krijgt op een lening aan je vennootschap zijn aftrekbaar als beroepskost voor je vennootschap en slechts onderhevig aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30% bij toekenning. Een aantal ondernemers kwamen in de verleiding om hun vennootschap onder te  kapitaliseren. Daarom werden er beperkingen ingevoerd. Intresten ontvangen over een lening aan je vennootschap is fiscaal immers interessanter dan een dividend ontvangen over je eigen inbreng in je vennootschap.

Beperking 1 : bedrag van de lening

Als je credit rekening courant (je lening aan je vennootschap) hoger is dan het eigen vermogen van je vennootschap (de belaste reserves in het begin van het lopende boekjaar verhoogd met het gestort kapitaal op het einde van het lopende boekjaar) worden de intresten berekend op het gedeelte hoger dan dit eigen vermogen niet langer als intresten beschouwd, maar behandeld als een dividend. De intresten zijn dan niet langer aftrekbaar als beroepskost, maar worden belast binnen de vennootschap (een dividend is immers een uitkering na vennootschapsbelasting).

Beperking 2 : rentevoet

De rente die je berekent moet marktconform zijn. Daar dit frequent een punt van discussie was bij fiscale controle, heeft de wetgever hier intussen een duidelijke richtlijn voor uitgeschreven: sedert maart 2020 moet je hiervoor rekening houden met “de MFI-rentevoet voor leningen voor een bedrag tot 1.000.000 euro met variabel tarief en initiële rentebepaling tot een jaar, verstrekt aan niet-financiële vennootschappen gesloten in de maand november van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de interesten betrekking hebben”

De toegepaste rente op je rekening courant is marktconform als u het MFI-tarief van het voorgaande jaar in november verhoogd met 2,5%.

Voor 2020 bedraagt de rentevoet die je hierdoor kan aanrekenen op je lening maximaal 4,06%.  (Voor 2021 bedraagt deze rentevoet 4,07%)

Beperking 3 : noodzakelijkheid lening

Intresten kunnen enkel berekend worden wanneer de lening noodzakelijk is voor de werking van je vennootschap, dus indien deze behoefte heeft aan financiële middelen. Bijgevolg is een lening met enkel als doel je vergoeding uit de vennootschap te optimaliseren niet toegestaan.

donald