blog.

CORONA

scroll
13 March 2020
-
auteur(s):
Anja Coppin

In deze blog gaan we de momenteel bekende maatregelen toelichten met betrekking tot het coronavirus en de impact op de bedrijfswereld.

WAT NU?

 1. Verplicht sluiten of niet?
 2. Steunmaatregelen
  1. Gespreide betaling fiscale schulden door hinder coronavirus
  2. Voorafbetaling
  3. Forfaitaire vergoeding
   1. Ondernemingen die volledig moeten sluiten
   2. Ondernemingen die in weekend moeten sluiten
   3. Zelfstandigen: overbruggingskrediet
  4. Crisiswaarborgen
  5. Bederfbare producten
 3. Personeel - tijdelijke werkloosheid
  1. Werkloosheid door overmacht (verplicht sluiten door overheid)
  2. Werkloosheid door economische oorzaken
 4. Sociale bijdragen
 5. Overbruggingsrecht
   

Bijlagen – klik om te downloaden
Aanvraag steunmaatregelen coronavirus
Aanvraag betalingsuitstel

 

1. SLUITEN OF NIET?

Blijven permanent open: Winkels die essentiële diensten leveren (voedingswinkels, apotheken)
Sluiten in het weekend: Alle andere winkels.

Horeca
Cafés, restaurants en discotheken moeten dicht.
Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan.
Hotels blijven open.
Restaurants die in een hotel gevestigd zijn, moeten dan weer dicht.

2. STEUNMAATREGELEN

 1. AANVRAAG GESPREIDE BETALING FISCALE SCHULDEN
  Steunmaatregel moet financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

  Welke ondernemingen?  
  De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO):
 • ongeacht hun activiteitensector
 • die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…)  

  De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

  Welke schulden?
 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting

  Welke termijn?
 • Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020

  Welke maatregelen?
 • Afbetalingsplan
 • Vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • Kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

  Welke voorwaarden?
 • het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften  
 • de schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

  De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer:
 • het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, behalve wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie
 • er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)

  Welke stappen?
 • één aanvraag per schuld, die geldt voor alle maatregelen
 • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht
 • per e-mail of per brief
 • één enkel contactpunt voor het geheel van de maatregelen: het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).
 1. VOORAFBETALING
  Indien lagere inkomsten verwacht worden door het coronavirus kan ervoor gekozen worden om een lager bedrag aan belastingen vooraf te betalen.
 1. FORFAITAIRE VERGOEDING
 • Ondernemingen die volledig moeten sluiten: forfaitaire vergoeding van 4.000 EUR. Mocht de sluiting nog nodig zijn na 21 dagen, krijg je nog een extra vergoeding van 160 EUR per dag.
 • Ondernemingen die enkel in het weekend moeten sluiten: forfaitaire vergoeding van 2.000 EUR. Mocht de sluiting nog nodig zijn na 21 dagen, krijg je nog een extra vergoeding van 160 EUR per dag.
 • Zelfstandigen: Uitkering van maximaal 12 maanden, afhankelijk van de gezinssituatie :
   - Zonder gezinslast : 1.266,37 euro per maand
   - Met gezinslast : 1.582,46 euro per maand
  Hieraan zijn voorwaarden verbonden: zie verder in de mail.
 1. CRISISWAARBORGEN
  De Vlaamse regering trekt 100 miljoen euro uit voor crisiswaarborgen voor bedrijven. Voor bedrijven in moeilijkheden die aankloppen bij de bank voor een extra lening, zal de overheid voor 75% instaan voor de waarborg.
 1. BEDERFBARE PRODUCTEN
  Er moeten nog maatregelen worden nog uitgewerkt voor bederfbare producten.

3. PERSONEEL - TIJDELIJKE WERKLOOSHEID TEN TIJDE VAN CORONA

Het coronavirus kan in bepaalde situaties aanleiding geven tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid.  Er bestaan 2 soorten:

 1. Werkloosheid door overmacht
 2. Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaak

1. WERKLOOSHEID DOOR OVERMACHT (-> door de opgelegde maatregelen van de overheid)
VOORBEELD:

 • Belgische ondernemingen die getroffen worden door de gevolgen van het Coronavirus en verplicht moeten sluiten door de overheid (bijvoorbeeld restaurants & cafés) kunnen beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
 • Werknemer wordt in quarantaine geplaatst en kan zijn werk niet hervatten op de voorziene datum;

VOORWAARDEN:

 • De werknemer is vrijgesteld van wachttijd -> er moet niet eerst een aantal arbeidsdagen worden bewezen.
 • De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (max €2.754,76 per maand).
 • Ingehouden bedrijfsvoorheffing=26,75%.
 • Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddelde geplafonneerd loon.

HOE AANVRAGEN:
De werkgever die de overmacht inroept, moet hiervan zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Reden overmacht: ‘CORONAVIRUS’
Ook per mail of brief dient een gedetailleerde uitleg te worden gegeven waaruit blijkt dat de werkloosheid is veroorzaakt door overmacht, veroorzaakt door het coronavirus. De erkenning van deze tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen.

NIET VAN TOEPASSING:

 • Het louter feit dat een werknemer terugkeert uit China of in contact is gekomen met een persoon die uit een getroffen zone komt, zonder concrete aanwijzingen van een besmettingsgevaar, kan niet ingeroepen worden om deze werknemer tijdelijk werkloos wegens overmacht te stellen;
 • Bedrijf beslist om werknemers preventief thuis te laten blijven -> geen overmacht.

2. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WERKGEBREK WEGENS ECONOMISCHE OORZAKEN


Bedrijven die door de verspreiding van het coronavirus getroffen worden door een daling van het cliënteel, productie, omzet, bestellingen… (bijvoorbeeld bedrijven de toeristische sector, de hotelsector, de evenementensector, reisagentschappen, luchtvaartmaatschappijen, dienstencheque-ondernemingen,…) waardoor de normale arbeidsregeling niet kan gehandhaafd worden, kunnen voor hun arbeiders een beroep doen op deze tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

VOORWAARDEN ARBEIDERS

 • Daling van cliënteel, productie, omzet, bestellingen,…
 • Normale arbeidsregeling kan niet gehandhaafd worden;
 • De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (max €2.754,76 per maand);
 • Ingehouden bedrijfsvoorheffing=26,75%;
 • Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddelde geplafonneerd loon;

  De werkgever die de overmacht inroept, moet hiervan zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Reden overmacht: ‘CORONAVIRUS”

VOORWAARDEN BEDIENDEN:
Voor bedienden zal er moeten gekeken worden als het bedrijf voldoet aan de “preliminaire voorwaarden”.
Indien nodig kan hierover meer informatie worden bekomen bij ons.

4. SOCIALE BIJDRAGEN

Door de lagere omzet kan het moeilijk zijn om de sociale bijdragen te betalen. Om dat te compenseren kan je:

 • De berekeningsbasis van de sociale bijdragen verlagen om zo minder sociale bijdragen te betalen
 • Betalingsuitstel aanvragen voor de bijdragen van zowel het eerste als het tweede kwartaal

  Dit geldt voor zowel zelfstandigen aangesloten in hoofdberoep of als meewerkende echtgeno(o)t(e) in het maxi-statuut.

VOORWAARDEN:
Je moet de nodige bewijsstukken kunnen voorleggen waaruit blijkt dat u moeilijkheden heeft om uw sociale bijdragen te betalen.
Het uitstel heeft geen gevolgen voor uw rechten op voorwaarde dat de bijdragen binnen de verlengde termijn betaald worden.
Het uitstel geldt niet voor de regularisatiebijdragen die in deze kwartalen vervallen. Bijdragen die reeds werden betaald worden niet teruggestort

AANVRAAGTERMIJN:
Om betalingsuitstel te kunnen genieten moet de aanvraag gebeuren:
- voor 31 maart 2020 voor de bijdragen van eerste kwartaal 2020
- voor 15 juni 2020 voor de bijdragen van het tweede kwartaal 2020

HOE AANVRAGEN:
Klik en download het formulier.

5. OVERBRUGGINGSRECHT

Het overbruggingsrecht bestaat uit twee delen : een uitkering en een gelijkstelling.

 1. Uitkering : maximaal 12 maanden een financiële uitkering, afhankelijk van de gezinssituatie :
  • Zonder gezinslast : 1.266,37 euro per maand
  • Met gezinslast : 1.582,46 euro per maand
 2. Gelijkstelling : maximaal vier kwartalen lang behoud je toch je rechten op medische verzorging, gezinsbijslag/groeipakket en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zonder dat je sociale bijdragen betaalt. Tijdens het overbruggingsrecht bouw je geen pensioenrechten op.

VOORWAARDEN 

 • Hoofdverblijfplaats in België
 • Zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot (maxistatuut) gedurende kwartaal waarin het feit zich voordeed en minstens de drie voorafgaande kwartalen.
 • Tijdens diezelfde kwartalen sociale bijdragen verschuldigd.
 • Minstens vier kwartaalbijdragen betaald in de loop van de voorafgaande zestien kwartalen
 • Je hebt geen enkele beroepsactiviteit meer
 • Je bent jonger dan 65 jaar en kan geen aanspraak maken op een vervangingsinkomen

HOE AANVRAGEN
De aanvraag dient te gebeuren bij het sociaal verzekeringsfonds via een speciaal aanvraagformulier. Het aanvraagformulier moet binnen zijn voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op kwartaal waarin het begin van de gedwongen onderbreking zich heeft voorgedaan (!).Op vandaag moet je minstens één volledige maand je werk onderbreken. De regering wil de termijn tot zeven dagen inkorten, maar het parlement moet daarvoor nog een wet goedkeuren (!)

VOORWAARDEN:
Je moet de nodige bewijsstukken kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je moeilijkheden hebt om je sociale bijdragen te betalen.
Het uitstel heeft geen gevolgen voor je rechten op voorwaarde dat de bijdragen binnen de verlengde termijn betaald worden.
Het uitstel geldt niet voor de regularisatiebijdragen die in deze kwartalen vervallen. Bijdragen die reeds werden betaald worden niet teruggestort


Bij verdere vragen mag je ons contacteren.
In afwachting van verdere maatregelen, staan wij graag tot je dienst!


Bijlagen – klik om te downloaden
Aanvraag steunmaatregelen coronavirus
Aanvraag betalingsuitstel