blog.

Nieuwe verplichte verzekering voor architecten, aannemers en dienstverleners in de bouw.

scroll
20 January 2020
-
auteur(s):
Carine Govaert

Wist je dat…?

Vanaf 1 juli 2018 moeten aannemers en ook alle andere dienstverleners uit de
bouwsector een verzekering tienjarige aansprakelijkheid hebben voor alle werken
op woningen in België waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is.

 • Tienjarige BA verplicht vanaf 01/07/2018
 • Voor architecten, aannemers of andere dienstverleners in de bouwsector
 • Voor alle werken op woningen in België
 • Alleen als de tussenkomst van een architect verplicht is

Waarop moet je letten?

 • Je moet een attest van de verzekeringsmaatschappij hebben voor het begin van de werf.
 • Op niet-naleving van de wetgeving staan zware straffen.
 • Wettelijk is er geen dekking voor schade door gewone verzakking van een gebouw of voor waterschade die de stabiliteit van een gebouw niet in gevaar brengt. 

Informeer voor een goede verzekering bij uw verzekeringsmakelaar.

meer info

 We maken van deze gelegenheid ook gebruik om de inhoudingsplicht nog eens onder de aandacht te brengen! Vooraleer uw onderaannemer te betalen, check je best altijd of er inhoudingsplicht is. Google artikel 30 bis of ga rechtstreeks naar de site van socialsecurity en check of er inhoudingsplicht is. Bewaar ook steeds een afdruk op het ogenblik dat u checkt!

meer info

Momenteel zijn alleen architecten verplicht om hun 10-jarige aansprakelijkheid te verzekeren. Aannemers en andere beroepsgroepen uit de bouwsector hebben een vergelijkbare aansprakelijkheid, maar geen verzekeringsplicht. Wanneer een aannemer failliet gaat, ‘verdampt’ het recht op schadevergoeding; ook al valt de schade onder de 10-jarige aansprakelijkheid. In 2007 werd dit al aangeklaagd voor het Grondwettelijk Hof. 10 jaar later maakt de federale overheid een einde aan die discriminatie. Maar aangezien de bouwsector de verzekeringspremies waarschijnlijk zal doorrekenen aan de bouwheer, wordt de verzekeringsplicht beperkt gehouden.

Verplichte verzekering

Elke architect, aannemer of andere dienstverlener van de bouwsector, waarvan de 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang kan komen door handelingen die hij (of zijn aangestelden) beroepshalve verricht aan in België gelegen woningen, moet een verzekering hebben. De verplichte verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid voor de periode van 10 jaar na de aanvaarding van de werken, maar is beperkt tot de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw wanneer deze laatste de soliditeit of stabiliteit van de woning in gevaar brengt.

De volgende schadevormen zijn uitgesloten:

 • schade door radioactiviteit;
 • lichamelijke letsels wegens blootstelling aan wettelijk verboden producten;
 • esthetische schade;
 • zuiver immateriële schade;
 • zichtbare schade of schade die door de verzekerde gekend is op het moment van voorlopige oplevering, en schade die rechtstreeks volgt uit fouten, gebreken of wanprestaties waarvan de verzekerde op de hoogte is bij de voorlopige oplevering;
 • schade door niet-accidentele pollutie;
 • meerkosten die voortvloeien uit wijzigingen of verbeteringen die aan de woning werden aangebracht na het schadegeval;
 • materiële of immateriële schade van minder dan 2.500 euro. Dit bedrag wordt geïndexeerd.
zeze

Bron: Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, BS 9 juni 2017